Arhive oznaka: dokumenta

MALI VODIČ KROZ RODITELJSKI DODATAK

Država je obezbedila uvećana sredstva za roditeljski dodatak, ali mnoge mame i tate ne znaju kako to da iskoriste. Mi smo pročitali Zakon i dajemo Vam smernice, kako da lakše dođete do novca

Zakonom o finansijskoj podršci porodicama sa decom od 1. jula značajno je uvećan roditeljski dodatak, koji predviđa da roditelji za prvo dete dobiju jednokratno 100.000 dinara, za drugo dete 10.000 dinara mesečno dve godine, za treće dete po 12.000 dinara mesečno 10 godina, a za četvrto 18.000 dinara mesečno 10 godina.

Da bi došli do ovog novca neophodno je da majka, koja je državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem u našoj zemlji, podnese zahtev za roditeljski dodatak.

Država je mislila i na mame koje su strani državljani a koje imaju status stalno nastanjenog stranca za dete rođeno na teritoriji Sbije.

Pravo se može ostvariti za prvo četvoro dece po redosledu rođenja majke, a izuzetno i za dete višeg reda rođenja, koje je rođeno zajedno sa trećim, četvrtim detetom iz višestruke trudnoće.

Samo majka koja brine o detetu ostvaruje ovo pravo, čija prethodna deca nisu smeštena u ustanovama socijalne zaštite, hraniteljsku ili starateljsku porodicu ili data na usvojenje.

Kako bi se obezbedilo najbolje za mališane ovaj Zakon predviđa i poštovanje svih ostalih zakona koji se tiču deteta, pa tako mališani moraju biti vakcinisani (odnosi se na svu decu majke).

Ako starija deca ne pohađaju školu, roditelji neće moći da dobiju dodatak za novorođenče.

Sve ovo važi pod uslovom da i deca i roditelji žive na teritorji naše zemlje.

Majka koja je strani državljanin ne može da ostvari pravo na roditeljski dodatak ukoliko je u zemlji čiji je državljanin ostvarila isto ili slično pravo za dete za koje je podnet zahtev.

Otac deteta, pod istim uslovima ostvaruje pravo, ukoliko je majka deteta strani državljanin, nije živa, napustila je dete, lišena je roditeljskog prava ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak, je jedini dokument koji ćete morati sami da podnosete u gradskoj odnosno opštinskoj upravi u mestu prebivališta majke, ili već u porodilištu ukoliko je ono uključeno u sistem E- beba.

 

Izvor: bebologija.rs

Porodiljsko bolovanje

Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta, stiču zaposlene žene po ugovoru o radu (neodređeno ili određeno vreme) pod uslovom da je bolovanje otvoreno najkasnije 28. dana pred planiran termin za porođaj. Porodilja na porodiljskom bolovanju nema obavezu da radi, ali ostvaruje prava na naknadu zarade za celokupno vreme trajanja odsustva.

Zaposlena porodilja ostvaruje i druga prava koja pripadaju porodiljama u radnom odnosu. Porodiljsko bolovanje se po automatizmu nastavlja i prelazi u bolovanje radi nege deteta. Zajedno, porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta mogu trajati najviše jednu godinu, odnosno 365 dana od dana otvaranja porodiljskog bolovanja, osim u određenim slučajevima, kada mogu trajati i dvostruko duže.

Porodiljsko bolovanje uglavnom se odnosi na period od 1 mesec pred porođaj (priprema za porođaj) i 2 meseca nakon porođaja (oporavak od porođaja) , dok period koji sledi nakon 2 meseca od porođaja, pripadaju bolovanju radi nege deteta, na koje majke ili očevi imaju pravo ukoliko je dete živorođeno i ako postoji obaveza nege deteta.

Otvaranje porodiljskog bolovanja!
Porodiljsko bolovanje se na osnovu nalaza nadležnog ginekologa može otvoriti najranije 45 dana, a najkasnije 28. dana pret termin za porođaj. Od trenutka otvaranja bolovanja, budućim porodiljama u tom trenutku sleduje, narednih 365 dana korišćenja prava na porodiljsko bolovanje i bolovanje radi nege deteta koje uglavnom povezano koristi majka deteta.

Otvaranje bolovanje radi nege deteta
Bolovanje radi nege deteta se u kontinuitetu ostvaruje zajedno sa porodiljskim bolovanjem. Konkretno, Bolovanje radi nege deteta, zaposlene porodilje stiču pravo da koriste po isteku 3 meseca od otvaranja porodiljskog bolovanja, a u normalnim uslovima, najduže ga mogu koristiti još 9 meseci.

Bolovanje radi nege deteta Majka može preneti na Oca deteta, pod uslovom da su i majka i otac zaposleni u radnom odnosu kod istog ili različitih poslodavaca.

Koliko traje porodiljsko bolovanje?
Porodiljsko bolovanje najčešće traje od datuma otvaranja do navršena bebina 2 meseca, a zatim se nastavlja bolovanje radi nege deteta u periodu od 9 meseci. Ukoliki se ne menja nosilac obaveze nege deteta (što je uglavnom majka koja je koristila porodiljsko odsustvo), ne postoji posebna procedura za otvaranje bolovanja radi nege deteta, već se ono automatski nadovezuje na porodiljsko bolovanje.

Ukoliko se nosilac obaveze nege deteta menja, tačnije, obaveza nege deteta se prenosi sa majke na oca, onda postoji posebna procedura koju je potrebno da oba roditelja pokrenu kod svojih poslodavaca.

Porodiljsko i bolovanje radi nege deteta zajedno traju 365 dana, za prvo i drugo dete po redosledu rađanja, i to računajući od datuma otvaranja porodiljskog bolovanja pred porođaj. Za treće i svako sledeće dete, porodiljsko i bolovanje radi nege deteta zajedno traju dve godine, računajući od datuma otvaranja bolovanja.

Koliko traje porodiljsko bolovanje?
Porodiljsko bolovanje najčešće traje od datuma otvaranja do navršena bebina 2 meseca, a zatim se nastavlja bolovanje radi nege deteta u periodu od 9 meseci. Ukoliki se ne menja nosilac obaveze nege deteta (što je uglavnom majka koja je koristila porodiljsko odsustvo), ne postoji posebna procedura za otvaranje bolovanja radi nege deteta, već se ono automatski nadovezuje na porodiljsko bolovanje.

Ukoliko se nosilac obaveze nege deteta menja, tačnije, obaveza nege deteta se prenosi sa majke na oca, onda postoji posebna procedura koju je potrebno da oba roditelja pokrenu kod svojih poslodavaca.

Porodiljsko i bolovanje radi nege deteta zajedno traju 365 dana, za prvo i drugo dete po redosledu rađanja, i to računajući od datuma otvaranja porodiljskog bolovanja pred porođaj. Za treće i svako sledeće dete, porodiljsko i bolovanje radi nege deteta zajedno traju dve godine, računajući od datuma otvaranja bolovanja.

Koliki iznos novca se dobija tokom porodiljskog bolovanja?
Naknada za porodiljsko bolovanje u 100% iznosu, isplaćuje se kako za period prvih 30 dana, tako i posle 30 dana. Razlika je u tome što se u prvih 30 dana uzima 100% proseka za prethodnih 12 meseci rada i prosek se računa na osnovu ukupne zarade, a od 31. dana se uzima 100% proseka za plate prethodna tri meseca i prosek se računa za osnovnu zaradu uvećanu za minuli rad.
U obračun proseka za ovaj drugi period ne ulaze nagrade i bonusi niti druga primanja iz radnog odnosa

Za porodilje koje su bile u radnom odnosu manje od 6 meseci za prosek se uzima 50 procenata prosečne plate u Srbiji.

Obaveza isplate minimalne zarade-naknade zarade se ne važi u sledećim slučajevima:

Ukoliko je trajanje radnog odnosa bilo 3-6 meseci pred otpočinjanje porodiljskog bolovanja, tada porodilji pripada 60% od izračunatog iznosa prosečne zarade za 12 meseci unazad.
Ukoliko je trajanje radnog odnosa bilo 0-3 meseca pred otpočinjanje porodiljskog bolovanja, tada porodilji pripada 30% od izračunatog iznosa prosečne zarade za 12 meseci unazad.

Porodiljsko bolovanje na osnovu nalaza nadležnog ginekologa treba da otvorite najkasnije 28 dana pre termina za porođaj, jer je to zakonski rok. Međutim, porodiljsko bolovanje regularno možete otvoriti i 45 dana pre termina, ali onda to praktično znači da ćete kasnije biti kraće sa svojom bebom, jer od datuma otvaranja porodiljskog bolovanja do povratka na posao bolovanje traje tačno 365 dana.

Koliko traje porodiljsko bolovanje?
Porodiljsko bolovanje traje od datuma otvaranja do isteka tačno 3 meseca od dana otvaranja. Porodiljsko bolovanje, prema svojoj nameni, služi za oporavak porodilje od porođaja. Pravo na porodiljsko bolovanje imaju sve porodilje, bez obzira da li je rođeno živorođeno dete ili ne. Nakon porodiljskog bolovanja, automatski se nadovezuje bolovanje radi nege deteta, koje traje još preostalih 9 meseci.

Da li posebno otvaram bolovanje radi nege deteta?
Ne postoji posebna procedura za otvaranje bolovanja radi nege deteta, već se ono samo nadovezuje na porodiljsko bolovanje, i najčešće su u rešenju poslodavca o otvaranju porodiljskog bolovanja, naznačeni datumi trajanja oba bolovanja pojedinačno. Na bolovanje radi nege deteta imaju pravo samo porodilje koje su u porođaju rodile živorođeno dete.

Porodiljsko i bolovanje radi nege deteta zajedno traju 365 dana, za prvo i drugo dete i to računajući od datuma otvaranja bolovanja, a ne od datuma porođaja.

Koliko traje porodiljsko bolovanje za treće i četvrto dete?
Za treće i svako sledeće dete, porodiljsko i bolovanje radi nege deteta zajedno traju dve godine, računajući od datuma otvaranja bolovanja.

Koliko dugo moram biti zaposlena da bih dobila porodiljsko bolovanje?
Da biste otišli na porodiljsko bolovanje, ne postavlja se uslov vremenskog perioda prethodnog rada. Vremenski period rada se odnosi samo na formiranje osnova za isplatu naknde zarade koju ćete primati na porodiljskom bolovanju.

Da li je moguće dobiti porodiljsko bolovanje sa ugovorom na određeno?
Moguće je. Poslodavac je dužan da Vam produži ugovor o radu za sve vreme trajanja odsustva po osnovu porodiljskog i bolovanja radi nege deteta.

Da li imam pravo na godišnji ako sam na porodiljskom bolovanju?
U toku trajanja ugovora o radu imate pravo na godišnji odmor, ali ga ne možete koristiti u isto vreme kada i porodiljsko bolovanja. Godišnji odmor možete koristiti tek po isteku porodiljskog, odnosno bolovanja radi nege deteta, i to najkasnije do 30.06 u tekućoj godini za prethodnu, Odnosno, ukoliko je reč o prošlogodišnjem godišnjem, morate ga iskoristiti do 30. juna.

Da li mogu da dobijem otkaz dok sam trudna ili na porodiljskom?
Ne. Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, ženi ne može prestati radni odnos po bilo kom osnovu.

Rešenje o otkazu ugovora o radu ništavno je ako je na dan otkaza ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje trudnoće ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prijema otkaza obavesti poslodavca o postojanju trudnoće i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa.

Šta ako se vratim na posao pre isteka porodiljskog bolovanja?
Poslodavac je dužan da zaposlenoj ženi, koja se vrati na rad pre isteka godinu dana od rođenja deteta, obezbedi pravo na jednu ili više dnevnih pauza u toku dnevnog rada u ukupnom trajanju od 90 minuta ili na skraćenje dnevnog radnog vremena u trajanju od 90 minuta, kako bi mogla da doji svoje dete, ako dnevno radno vreme zaposlene žene iznosi šest i više časova.

Pauza ili skraćeno radno vreme računaju se u radno vreme, a naknada zaposlenoj po tom osnovu isplaćuje se u visini osnovne zarade, uvećane za minuli rad.

Zatvaranje porodiljskog bolovanja
Po isteku 365 dana od datuma otvaranja porodiljskog bolovanja treba da se vratite na posao. Potrebno je da kod svog ginekologa zaključite bolovanje, a zatim taj papir odnesete u administrativnu službu svog preduzeća ili svom knjigovođi.

Šta je potrebno od dokumentacije za porodiljsko bolovanje?
Od dokumenata za otvaranje porodiljskog bolovanja potrebno vam je:

izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad – doznaka koju izdaje ginekolog
fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu
fotokopija overene zdravstvene knjižice
rešenje poslodavca o pravu na porodiljsko odsustvo, pravu na odsustvo sa rada radi nege deteta, odnosno o pravu sa odsustva sa rada radi posebne nege deteta
Gde se predaje dokumentacija?
Dokumentaciju treba da odnesete u svoje preduzeće, a osoba zadužena za administrativne poslove će obaviti ostatak posla oko otvaranja porodiljskog bolovanja.

Šta je potrebno za otvaranje porodiljskog, ako imate sopstveni biznis?
Potrebno je da svom knjigovođi dostavite:

izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad – doznaka koju izdaje ginekolog
fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu
fotokopiju overene zdravstvene knjižice
potvrdu Fonda PIO samostalnih delatnosti od kada ste uplaćivali doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje
potvrdu Fonda PIO samostalnih delatnosti o mesečnoj osnovici na koju ste uplaćivali doprinose za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, za mesec koji
prethodi mesecu u kojem je počelo korištenje odsustva i po isteku godine, u roku od tri meseca o konačnoj osnovici
rešenje o privremenom zatvaranju radnje ili privremenom poveravanju obavljanja delatnosti drugom licu
ličnu izjavu da u vreme trajanja odsustva nećte obavljati istu ili drugu delatnost
fotokopiju lične karte
fotokopiju kartice tekućeg računa

 

Izvor: roditelji.edukacija.rs

Trudnicko bolovanje

Trudničko bolovanje predstavlja pravo zaposlenih trudnih žena, isključivo u radnom odnosu kod poslodavca, i može se otvoriti odmah na početku trudnoće, u trajanju od 30 ili više dana. U prvih 30 dana, naknadu zarade isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava, a ukoliko je potrebno produženje bolovanja preko 30 dana, zaposleni se upućuje lekarskoj komisiji koja će proceniti da li je potrebno dalje produženje bolovanja.

Ukoliko komisija produži bolovanje preko 30 dana usled određenih komplikacija u vezi s održvanjem trudnoće, poslodavac vrši obračun naknade zarade, i dostavlja ga matičnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koja utvrđuje pravo na naknadu i njenu visinu.

RFZO isplaćuje obračunate naknade zarade najkasnije u roku od 30 dana od datuma podnošenja zahteva za refunadaciju sredstava i to na namenski račun poslodavca (račun za bolovanja), odakle se naknada zarade isplaćuje zaposlenom. Poslodavac može iz svojih sredstava isplaćivati naknade zarada za više meseci, a zatim objedinjenim zahtevom može refundirati od RFZO.

Koliko traje trudničko bolovanje?
Trudničko bolovanje se može otvoriti odmah na početku trudnoće, u trajanju od 30 ili više dana. Ukoliko komisija produži bolovanje preko 30 dana, poslodavac vrši obračun naknade zarade, i dostavlja ga matičnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Trudničko bolovanje, odnosno bolovanje radi održavanja trudnoće je potrebno zaključiti najranije 45 dana, a najkasnije 28 dana pred termin za porođaj, a zatim odmah otvoriti porodiljsko bolovanje, posebnim rešenjem poslodavca kojim se zaposleni upoznaje.

Obračun naknade – trudničko bolovanje
Visina naknade koja se isplaćuje zaposlenom na tered poslodavca, iznosi 65% od utvrđenog osnova, a ista je situacija i kad se naknada obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

U skladu sa izmenom Zakona o zdravstvenom osiguranju, svim trudnicama će se isplaćivati 100% od neto plate, s tim što preostalih 35% zarade, koju ne obračunava Poslodavac, isplaćuje RFZO na teret budžeta Republike Srbije.

Iznos naknade ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene po času, u skladu sa Zakonom o radu.

Nakon što saznaju najradosniju vest, mladi roditelji polako treba da počnu da razmišljaju i o svim pravima i obavezama koje drugo stanje nosi sa sobom. Otvaranje trudničkog bolovanja sigurno nije toliko zanimljivo kao opremanje sobe ili kupovina stvari za novog malog člana porodice, ali je i te kako bitna stvar u celokupnom procesu trudnoće.

Otvaranje trudničkog bolovanja
Mnoge trudnice se često nađu u situaciji da ne poznaju proceduru samog otvaranja bolovanja, ili jednostavno nisu dovoljno informisane. U nekoliko koraka objasnićemo kompletan postupak.

Trudničko bolovanje možete da otvorite odmah na početku trudnoće, ako ginekolog ustanovi da vam je neophodno mirovanje. Prvih 30 dana bolovanja može da vam otvori vaš izbarani ginekolog, pri čemu izdaje potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad koju dostavljate poslodavcu. Ukoliko je bolovanje potrebno produžiti, ginekolog vas mora uputiti na lekarsku komisiju sa mišljenjem zbog čega bi trebalo da vam se odobri dalje bolovanje.

Zašto se otvara trudničko bolovanje?
Trudničko bolovanje možete otvoriti ukoliko imate nekih ozbiljnijih zdravstvenih komplikacija ili prirodnih predispozicija, koje mogu da dovedu do prekida trudnoće. Česti primeri su rizična trudnoća sama po sebi, odnosno ako ste pre trudnoće imali neka od oboljenjenja: dijabetes, srčani problemi, zatim, ukoliko imate nisko nošenje ili preteći pobačaj pa pijete određenu terapiju (najčešće Utrogestan). Na osnovu lekarskih nalaza, vaš izabrani ginekolog će otvoriti bolovanje izdavanjem potvrde o privremenoj sprečenosti za rad usled komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće.

Da li je potrebno biti u radnom odnosu da bi se otvorilo bolovanje?
Za otvaranje trudničkog bolovanja, potrebno je da ste u radnom odnosu, bez obzira da li ste primljeni po ugovoru o radu na određeno vreme ili za stalno-neodređeno vreme. Prema zakonu o radu, ukoliko ste u toku trajanja ugovora o radu na određeno vreme otvorili bolovanje po osnovu održavanja trudnoće, poslodavac je u obavezi da vam produži ugovor za sve vreme korišćenja prava na trudničko, porodiljsko, bolovanje radi nege deteta itd.

Koje su obaveze zaposlenih trudnica tokom bolovanja?
Potrebno je da svaki mesec jedanput obiđete svog izabranog ginekologa koji Vam izdaje uput za lekarsku komisiju. Odlaskom na lekarsku komisiju, dobićete ocenu lekarske komisije sa naznačenim datumima produžetka bolovanja. U skladu sa datumima na Oceni LK, lekar će vam izdati Doznake. Original doznake i kopiju ocene lekarske komisije, dostavljate Vašem poslodavcu jednom mesečno.

Kada se zatvara trudničko bolovanje, a otvora porodiljsko?
Ukoliko ste već na trudničkom bolovanju, na to će se nadovezati porodiljsko i bolovanje radi nege deteta. Porodiljsko treba da otvorite najranije 45 dana, a najkasnije 28 dana pre termina za porođaj. Zahtev za otvaranje porodiljskog bolovanje možete lično uputiti kadrvoskoj službi vašeg preduzeća odnosno direktoru, ili će poslodavac samostalno izraditi rešenje o otvaranju porodiljskog bolovanja koje će vam dostaviti na potpisivanje.

Kako to izgleda u praksi?
Vaš ginekolog vam otvori bolovanje. Onda vi svakog meseca određenog datuma dolazite kod tog istog ginekologa i uzimate uput za lekarsku komisiju. Onda sa tim uputom idete na komisiju od koje zavisi da li će vam bolovanje biti produženo ili ne. Komisija uglavnom bolovanje produžava.

Sa otvaranjem trudničkog bolovanja kreću i prvi dodiri sa birokratijom i dokumentacijom. Ipak, ukoliko unapred znate šta vam je potrebno i kako teče celokupna procedura, proces otvaranja bolovanja može da bude umnogome lakši. Pročitajte koja je dokumentacija potrebna za otvaranje trudničkog bolovanja.

Šta je potrebno od dokumentacije za otvaranje trudničkog bolovanja?
Za otvaranje trudničkog bolovanja potrebno vam je:

Overena zdravstvena knjižica
Odlazak kod ginekologa sa razlogom otvaranja bolovanja
Izveštaj-potvrda o privremenoj sprečenosti za rad usled održavanja trudnoće, izdaje ga vaš izabrani ginekolog u domu zdravlja.
Izveštaj-potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad dostavljate vašem poslodavcu, koji vam administrativno otvara bolovanje počev od dana naznačenog na Izveštaju-potvrdi ginekologa.
Dokumenta za produžetak trudničkog bolovanja
Uput za lekarsku komisiju koju izdaje ginekolog
Ocena lekarske komisije – izdaje komisija ukoliko odobri bolovanje za naredni mesec
Doznake koje izdaje lekar na osnovu ocene lekarske komisije
Sve ostale obaveze oko administravno-obračunskog vođenja bolovanja, obaviće vaš poslodavac u skladu sa Zakonima.

 

 

Izvor: roditelji.edukacija.rs