Bolovanje radi nege deteta i bolovanje radi posebne nege deteta

Kada počinje bolovanje radi nege deteta?
Porodiljsko bolovanje traje tri meseca, računajući od datuma otvaranja bolovanja (45 – 28 dana pre očekivanog termina porođaja). Na porodiljsko bolovanje se nadovezuje bolovanje radi nege deteta.

Da li se posebno otvara bolovanja zbog nege deteta?
Ne treba, jer ne postoji posebna procedura za otvaranje bolovanja radi nege detata, već se ono nadovezuje na porodiljsko bolovanje.

Da li otac može da otvori bolovanje radi nege deteta?
Otac ne može da otvori porodiljsko bolovanje, ali može bolovanje radi nege detata. Dakle, po isteku tri meseca od rođenja bebe, brigu o detetu može da preuzme tata, a vi da se vratite na posao.

Kako otac da otvori bolovanje radi nege deteta?
Potrebno je da prethodno kod svog ginekologa i u svom preduzeću zaključite bolovanje, a zatim vaš suprug da po istoj proceduri kao i vi, otvori bolovanje radi nege deteta. Od dokumenata mu je potrebno:

izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad – doznaka koju izdaje njegov lekar
fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu
fotokopija overene zdravstvene knjižice
fotokopija obrasca M2 (prijava osiguranja) koja se nalazi kod poslodavca
rešenje poslodavca o pravu na odsustvo sa rada radi nege deteta
sporazum u pisanoj formi između vas i supruga o tome da vi kao majka prenosite bolovanje radi nege deteta na supruga, odnosno oca deteta
Koliku platu prima otac za vreme “porodiljskog” bolovanja?
Činjenica što je na bolovanju zbog nege deteta otac, a ne majka ne menja ništa, tako da on prima punu platu, dakle 100% svoje prosečne zarade u prethodna tri meseca.

Šta je bolovanje radi posebne nege deteta?
Zbog deteta kome je neophodna posebna nega ako ima psihičku ili fizičku ometenosti, jedan od roditelja ima pravo da, po isteku porodiljskog bolovanja i bolovanja radi nege deteta, odsustvuje sa rada ili da radi sa pola radnog vremena.

Zbog kojih bolesti mogu da otvorim ovo bolovanje?
Osim u slučajevima teške psiho-fizičke ometenosti ovo bolovanje možete da otvorite i ako je vaše dete rođeno prevremeno ili ima neke zdravstvene probleme zbog kojih mora da ide na operaciju.

Međutim, o tome odlučuje nadležni organ za ocenu stepena psiho-fizičke ometenosti deteta – lekarska komisija.

Šta mi je od dokumenata potrebno za otvaranje bolovanja radi posebne nege deteta?
Za otvaranje bolovanja radi posebne nege deteta potrebno vam je:

Mišljenje pedijatra koji leči dete da vam je potrebno bolovanje radi posebne nege deteta
Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad – doznaka, koji vam izdaje lekarska komisija
Rešenje o pravu na odsustvu sa rada radi posebne nege deteta, koji treba da vam izda poslodavac
Osim toga, potrebno o vam je i:

Fotokopija zdravstvene dokumentacije deteta;
Fotokopija zdravstvene knjižice podnosioca zahteva.
Koja je procedura za otvaranje ovog bolovanja?
Kada vam istekne porodiljsko koje traje godinu dana, možete da otvorite bolovanje radi posebne nege deteta. Pošto ono treba da se nadoveže na prethodno bolovanje, ne treba uopšte da se vratite na posao niti da zatvarate porodiljsko bolovanje.

Zato je najbolje da na vreme prikupite svu dokumentaciju kako bi komisija mogla da vam odobri bolovanje radi posebne nege deteta pre isteka porodiljskog bolovanja. Pedijatar koji leči vaše dete, treba da vas uputi na lekarsku komisiju sa preporukom i mišljenjem zbog čega bi vam trebalo odobriti bolovanje radi posebne nege deteta.

Kada komisija to odobri, dobijate izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad – doznaku i to odnosite u svoju firmu. Na osnovu toga poslodavac treba da vam izda rešenje o pravu na odsustvu sa rada radi posebne nege deteta, i da se onda otvori bolovanje.

Koliko mogu da budem na ovom bolovanju?
U zavisnosti od detetove bolesti, ovo bolovanje može da traje najduže do navršenih pet godina života deteta.

Takođe, možete da ostvarite pravo da zbog detetove bolesti radite 50 % radnog vremena, koje će vam se računati kao da ste radili puno radno vreme.

Kolika će mi biti plata za vreme trajanja ovog bolovanja?
Plata je 100% isto kao i za vreme porodiljskog bolovanja, a pravo na bolovanje imaju ili majka ili otac bolesnog deteta.

 

Izvor:roditelji.edukacija.rs

Ostavite komentar